GES Mevzuat

Elektrik Piyasası Kanunu

YEK Kanunu 

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

25 kW’a kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İmar planı olmayan alanlarda yer alan binaların öz tüketim ihtiyaçlarıyla tarımsal tesislerin ihtiyaçları için yapılacak ve panel yüzey alanı 125 m2 ile sınırlı kurulumların yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmadıkları hükmü getirildi.

GES Yatırımları ile İlgili OSB Yönetmeliğinde Değişiklik

Güneş enerjisi tesislerinin taban alanının parsel alanının %25’ini geçemeyeceğine yönelik ibare kaldırılırken, destek ünitelerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna OSB yönetimi karar verecektir.

Doğal Sit Alanlarına Yönelik GES Kararları

100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında yapılan değişiklik ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde belirtilen kapasite ile sınırlı kalmak kaydıyla bu alanlarda GES yatırımı yapılmasının önü açıldı. Proje alanı 2 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 1 MWe ve üzerinde olan güneş enerji santrali projelerini kapsamaktadır. Aynı zamanda, GES ‘lere yönelik santrallerin Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre mesafede olması şartı da esnetildi ve üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede kurulabilmesine ilişkin hüküm getirildi.

Sanayide ve Tarımda Lisanssız Güç Sınırı İki Katına Çıkarıldı

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile sanayi ve tarımsal amaçlı tesislerin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisanssız elektrik üretim yatırımı yapma imkanı getirildi.

Sit alanlarına yönelik RES ve GES ilke kararlarında değişiklik yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından yayımlanan kararlarda değişikliğin gerekçesi olarak 29 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan yeni ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinin de değişmesi ve yeni listede rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerine yönelik ibarelerin yer almamasıdır. Yapılan bu değişiklik ile rüzgar enerji santrallerinin doğal sit alanlarına kurulabilmesi için 20 türbin adedi ve 50 MWm kurulu güç üst sınırı aynı kalırken, güneş enerji santrallerinde ise çatı ve cephe sistemleri hariç olmak üzere 1 MWe üzeri GES projelerine sağlanabilecek yatırım iznine 10 MWe kurulu güç sınırı getirildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yenilenebilir enerjiye dayalı endüstri bölgelerinin kurulmasının önü açıldı.

Yapılan düzenleme çerçevesinde ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın endüstri bölgesindeki firmalar elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla YEKA alanlarına kendi elektrik üretim tesisini kurabilecektir.

Gelir Vergisi Muafiyeti Teşvik Sınırı Konut Çatı Tipi GES’lerde 50 kW’a çıkartıldı.

Apartman ve konutlardaki güneş enerjisi kurulumlarının elektrik satışı için uygulanan gelir vergisi muafiyetinde, halihazırda 25 kW olarak uygulanan sistem güç sınırı 50 kW’a çıkartıldı.